• Αποτέλεσμα εικόνας για instagram logo

     
     

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

·      Εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας από τους διαχειριστές των περιβαλλοντικών θεμάτων, (συνθήκη RAMSARγια την προστασία των υγροτόπων – βιοτόπων, Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 κλπ).

·      Μελέτες σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας, Έρευνες αγοράς.

·      Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης του αγροτικού χώρου.

·      Μελέτες υδραυλικών έργων, προστασίας και διαχείρισης υδάτινων πόρων.

·      Εφαρμογή γεωργοπεριβαλλοντικών προτύπων διαχείρισης των καλλιεργειών και των εκτροφών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και συγκεκριμένα:

§  Γεωργοπεριβαλλοντικό πρότυπο ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή AGRO2.1-2.2,   

§  Γεωργοπεριβαλλοντικό πρότυπο διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος AGRO3.1-3.2-3.3-3.4-3.5

§  Γεωργοπεριβαλλοντικό πρότυπο βιολογικής εκτροφής ζώων

§  Γεωργοπεριβαλλοντικό πρότυπο βιολογικής καλλιέργειας φυτών

§  Εφαρμογή περιβαλλοντικού σχεδίου για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης(Οδηγία, 91/676 ΕΟΚ)

§  Υπηρεσίες σχεδιασμού και τεχνικής στήριξης της αγροτικής παραγωγής σύμφωνα με το πρότυπο GlobalGAPIFA(Ολοκληρωμένη Διασφάλιση Φάρμας)

§  Εφαρμογή Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής στην αγροτική παραγωγή.

§  Εφαρμογή προδιαγραφών πολλαπλής συμμόρφωσης στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

·      Εφαρμογή προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης από επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

§  Πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS.

§  Πρότυπο συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO14001

·       Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών σε έργα όλων των τομέων της οικονομίας.

§  Π.Π.Ε.Α. (Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση)

§  Μ.Π.Ε. (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)

§  Μελέτες Διαχείρισης και Διάθεσης αποβλήτων(κτηνοτροφικά, βιομηχανικά, αστικά κλπ απόβλητα).

·      Εφαρμογή και εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Υδροηλεκτρικά, Ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, βιομάζα, βιοντίζελ, γεωθερμία κλπ)

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την υιοθέτηση και εναρμόνιση με τις περιβαλλοντικές πρακτικές και την ισχύουσα νομοθεσία.