• Αποτέλεσμα εικόνας για instagram logo

     
     

ΕΤΑΙΡΟΙ.

Η εταιρία συστάθηκε στις 19 Μαρτίου του 2010 και λειτουργεί με τη μορφή της ομόρρυθμης εταιρίας. Τα γραφεία της εταιρίας στεγάζονται σε ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Αγίου Αθανασίου 75, στο Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας. Η εταιρία αποτελείται από δύο εταίρους, την κα Μαρία Γκέρα, τεχνολόγο γεωπονίας, με ποσοστό συμμετοχής 55% και τον κ. Κωνσταντίνο Καλαμάκη, γεωπόνο, με ποσοστό συμμετοχής 45%, που είναι και ο διαχειριστής της.

Ο κ. Κωνσταντίνος Καλαμάκης, είναι πτυχιούχος γεωπόνος φυτικής παραγωγής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου».

Ο κ. Καλαμάκης διαθέτει εμπειρία σε θέματα γεωτεχνικών εφαρμογών, (έργα πρασίνου, άρδευσης, εγγειοβελτιωτικά), καθώς και σε ευρύτερα θέματα αγροτικής ανάπτυξης, (επιχειρησιακό σχεδιασμό, διαχείριση – αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων).

Έχει ειδική εμπειρία στο Σχεδιασμό – Διαχείριση προγραμμάτων και έργων αγροτικής ανάπτυξης, με έμφαση σε θέματα καινοτομίας και ποιότητας στον αγροτικό χώρο, ερευνών πεδίου και επικοινωνιακών τεχνικών. Έχει επίσης συμμετάσχει σε μελέτες, οργάνωσης, επίβλεψης και διαχείρισης τεχνικών έργων.

Από το 1999 μέχρι σήμερα συμμετείχε στο σχεδιασμό έργων και προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε., (επιχειρησιακό σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων), καθώς και σε θέματα γεωτεχνικών εφαρμογών, (έργα πρασίνου, άρδευσης, εγγειοβελτιωτικά). Έχει επίσης συμμετάσχει σε μελέτες, επίβλεψη και διαχείριση έργων, καθώς και σε έργα MIS(Πληροφοριακό Σύστημα για τη Διαχείριση των «Σχεδίων Βελτίωσης» Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, για λογαριασμό της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Τυποποίηση διαδικασιών αξιολόγησης, γνωμοδοτικής επιτροπής, έγκρισης, έκδοσης Τ.Δ.Ε/Υ, Μηνιαίων Δελτίων Δ.Δ. & Τριμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης).

Έχει εκπονήσει και έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση σημαντικού αριθμού εμπειρογνωμοσυνών και μελετών στο πλαίσιο των Τοπικών Προγραμμάτων LEADER+. Συγκεκριμένα έχει αναλάβει την εκπόνηση Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών, όπως: «Διερευνητική Μελέτη Δικτύωσης επιχειρήσεων» και «Νομοτεχνική επεξεργασία Τοπικού Συμφώνου Αειφορίας» για την Αναπτυξιακή Πέλλας (ΑΝΠΕ) ΑΕ, «Εμπειρογνωμοσύνη κατάρτισης τευχών διαγωνισμού για το σχεδιασμό νέων προϊόντων και την αξιολόγηση των προτάσεων» και «Εμπειρογνωμοσύνη για τον καθορισμό προδιαγραφών ποιότητας σε μεταποιητικές επιχειρήσεις, οικοτεχνίες, κλπ», για την Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ) ΑΕ, «Εμπειρογνωμοσύνη για τις συλλογικές πρωτοβουλίες – δίκτυα (Clusters) τοπικών προϊόντων», για την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, «Ειδική εμπειρογνωμοσύνη για τη δικτύωση επιχειρήσεων στο κλάδο των βιολογικών προϊόντων», για την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΕ, κλπ.

Επίσης, έχει αποκτήσει ειδική εμπειρία σε θέματα τεχνικής υποστήριξης φορέων μεταποίησης και τοπικής ανάπτυξης, καθώς και σε εφαρμογές στατιστικής ανάλυσης, βάσεων δεδομένων, διαχείρισης πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης έργων και προγραμμάτων.

Έχει αποκτήσει εξειδικευμένη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και νέων τεχνολογιών σε ΜΜΕ του μεταποιητικού τομέα, (οικονομοτεχνικές, μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες βιωσιμότητας και ανάπτυξης νέων προϊόντων), αγροτικής ανάπτυξης και στην εκπόνηση γεωργο-τεχνικών μελετών. Ενδεικτικά, συμμετείχε, ως μέλος των ομάδων έργου στην εκπόνηση των μελετών, «Μελέτη σκοπιμότητας για την προώθηση νέων προϊόντων με βάση το κατσικίσιο τυρί Χαλκιδικής», «Μελέτη Σκοπιμότητας για τον εκσυγχρονισμό του οινοποιείου Θ. ΛΙΓΑΣ Ε.Π.Ε.», «Μελέτη σκοπιμότητας για την προώθηση νέων προϊόντων με βάση την πράσινη ελιά Χαλκιδικής» «Μελέτη σχεδιασμού νέων προϊόντων από κατσικίσιο τυρί», «Μελέτη σχεδιασμού νέων προϊόντων πράσινης ελιάς Χαλκιδικής», «Μελέτη σκοπιμότητας και έρευνα αγοράς για την προώθηση νέων προϊόντων βιολογικής τομάτας», «Μελέτη Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Μήλου Ν. Κοζάνης» κ.α. Επιπλέον έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση τεσσάρων Οδηγών Ποιότητας για την Ελιά και το Ελαιόλαδο, τον Οίνο, τις Ιχθυοκαλλιέργειες και το Χοιρινό κρέας.

Είναι μέλος του ΓΕΩΤΕΕ από το 1999 και του Γεωπονικού Συλλόγου Μακεδονίας - Θράκης και διαθέτει διαπίστευση από το ΓΕΩΤΕΕ, ως Γεωργικός Σύμβουλος.